Phần mềm Tfas Viewer miễn phí đọc file, đo đạc, in ấn

Danh mục bài viết

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những tính năng nổi bật của Tfas Viewer, cách sử dụng phần mềm này một cách hiệu quả, và lợi ích mà nó mang lại cho công việc của bạn.


Các tính năng của phần mềm
Đây là phiên bản phần mềm rút gọn dùng để đọc bản vẽ, không có chức năng thiết kế. Do đó phần mềm hỗ trợ các chức năng như hiện thị, đo đạc, in ấn các bản vẽ 2D/3D của các file định dạng CADWe'll Tfas.
Phần mềm này có thể đọc được các định dạng file dưới đây, bắt đầu từ các bản vẽ CADWell CAPE được vẽ bởi phần mềm phiên bản năm 2000 tới hiện tại.
 • Tfas (*.tfx、*.tfs)
 • CAPE (*.dcc、*.dcm) ※CADWe'll CAPE 2000以降
 • Kiến trúc (*.azf)
 • Kiến trúc (*.dpp、*.dpm)
 • ARCDRAW (*.awx、*.awf、*.adf、*.adm)
 • DXF (*.dxf)
 • DWG (*.dwg)
 • SFC (*.sfc、*.sfz)
 • P21 (*.p21、*.p2z)
 • JW_CAD (*.jwc、*.jww)
 • BE-Bridge (*.ceq)
 • IFC (*.ifc)

Cấu hình máy tính yêu cầu tối thiểu


対象OS Windows 10(64ビット版)
Windows 8、8.1(64ビット版)
Windows 7 SP1(64ビット版)※
※ Windowsプラットフォーム更新プログラム(2013/2/11公開)の適用が必要です。
この更新プログラムはInternet Explorer 10以降のブラウザがインストールされていれば適用されています。
CPU Intel Core i5 同等品以上推奨
必要メモリ 8.0GB 以上推奨
必要ディスクサイズ 1.0GB 以上
グラフィック DirectX 11が快適に動作するグラフィックカードもしくはオンボードチップ
(NVIDIA GeForce GT 730、 AMD Radeon HD7470 1GBメモリ同等品以上推奨)
ディスプレイ 1280×1024 ドット以上(フルカラー)
入力装置 ホイールマウス、キーボード

Link tải phần mềm phía dưới

Pass mở khóa: b7uz

Phần mềm Tfas Viewer miễn phí đọc file, đo đạc, in ấn

Nội dung trong trang

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những tính năng nổi bật của Tfas Viewer, cách sử dụng phần mềm này một cách hiệu quả, và lợi ích mà nó mang lại cho công việc của bạn.


Các tính năng của phần mềm
Đây là phiên bản phần mềm rút gọn dùng để đọc bản vẽ, không có chức năng thiết kế. Do đó phần mềm hỗ trợ các chức năng như hiện thị, đo đạc, in ấn các bản vẽ 2D/3D của các file định dạng CADWe'll Tfas.
Phần mềm này có thể đọc được các định dạng file dưới đây, bắt đầu từ các bản vẽ CADWell CAPE được vẽ bởi phần mềm phiên bản năm 2000 tới hiện tại.
 • Tfas (*.tfx、*.tfs)
 • CAPE (*.dcc、*.dcm) ※CADWe'll CAPE 2000以降
 • Kiến trúc (*.azf)
 • Kiến trúc (*.dpp、*.dpm)
 • ARCDRAW (*.awx、*.awf、*.adf、*.adm)
 • DXF (*.dxf)
 • DWG (*.dwg)
 • SFC (*.sfc、*.sfz)
 • P21 (*.p21、*.p2z)
 • JW_CAD (*.jwc、*.jww)
 • BE-Bridge (*.ceq)
 • IFC (*.ifc)

Cấu hình máy tính yêu cầu tối thiểu


対象OS Windows 10(64ビット版)
Windows 8、8.1(64ビット版)
Windows 7 SP1(64ビット版)※
※ Windowsプラットフォーム更新プログラム(2013/2/11公開)の適用が必要です。
この更新プログラムはInternet Explorer 10以降のブラウザがインストールされていれば適用されています。
CPU Intel Core i5 同等品以上推奨
必要メモリ 8.0GB 以上推奨
必要ディスクサイズ 1.0GB 以上
グラフィック DirectX 11が快適に動作するグラフィックカードもしくはオンボードチップ
(NVIDIA GeForce GT 730、 AMD Radeon HD7470 1GBメモリ同等品以上推奨)
ディスプレイ 1280×1024 ドット以上(フルカラー)
入力装置 ホイールマウス、キーボード

Link tải phần mềm phía dưới

Pass mở khóa: b7uz

Phần mềm Tfas Viewer miễn phí đọc file, đo đạc, in ấn

Tóm tắt nội dung

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những tính năng nổi bật của Tfas Viewer, cách sử dụng phần mềm này một cách hiệu quả, và lợi ích mà nó mang lại cho công việc của bạn.


Các tính năng của phần mềm
Đây là phiên bản phần mềm rút gọn dùng để đọc bản vẽ, không có chức năng thiết kế. Do đó phần mềm hỗ trợ các chức năng như hiện thị, đo đạc, in ấn các bản vẽ 2D/3D của các file định dạng CADWe'll Tfas.
Phần mềm này có thể đọc được các định dạng file dưới đây, bắt đầu từ các bản vẽ CADWell CAPE được vẽ bởi phần mềm phiên bản năm 2000 tới hiện tại.
 • Tfas (*.tfx、*.tfs)
 • CAPE (*.dcc、*.dcm) ※CADWe'll CAPE 2000以降
 • Kiến trúc (*.azf)
 • Kiến trúc (*.dpp、*.dpm)
 • ARCDRAW (*.awx、*.awf、*.adf、*.adm)
 • DXF (*.dxf)
 • DWG (*.dwg)
 • SFC (*.sfc、*.sfz)
 • P21 (*.p21、*.p2z)
 • JW_CAD (*.jwc、*.jww)
 • BE-Bridge (*.ceq)
 • IFC (*.ifc)

Cấu hình máy tính yêu cầu tối thiểu


対象OS Windows 10(64ビット版)
Windows 8、8.1(64ビット版)
Windows 7 SP1(64ビット版)※
※ Windowsプラットフォーム更新プログラム(2013/2/11公開)の適用が必要です。
この更新プログラムはInternet Explorer 10以降のブラウザがインストールされていれば適用されています。
CPU Intel Core i5 同等品以上推奨
必要メモリ 8.0GB 以上推奨
必要ディスクサイズ 1.0GB 以上
グラフィック DirectX 11が快適に動作するグラフィックカードもしくはオンボードチップ
(NVIDIA GeForce GT 730、 AMD Radeon HD7470 1GBメモリ同等品以上推奨)
ディスプレイ 1280×1024 ドット以上(フルカラー)
入力装置 ホイールマウス、キーボード

Link tải phần mềm phía dưới

Pass mở khóa: b7uz

Bài cùng chủ đề