Chia sẻ giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

Danh mục bài viết

Giáo trình này được soạn trong bối cảnh học viên các khóa của Lớp chuyên đề THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN, tại Trung Tâm Điện Tử Máy tính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, cần một giáo trình hệ thống để tham khảo và ôn tập dễ dàng phần Thiết kế chiếu sáng.

Chương 1 nói về lý thuyết cơ sở kỹ thuật chiếu sáng nhằm nhắc lại các đại lượng và đơn vị quan trắc, cùng với khái niệm các yêu cầu trong kỹ thuật chiếu sáng.

Các chương 2,3 và 4 có tính hướng đối tượng, nhằm vào kỹ thuật và phương pháp tính toán khác nhau cho 3 đối tượng thiết kế chiếu sáng: chiếu sáng bên trong (indoor lighting), chiếu sáng bên ngoài (outdoor lighting) và chiếu sáng đường giao thông (load lighting).

Chương 5 nhằm trình bày về đèn và các vấn đề liên quan, là phần kiến thức thực tế thay đổi rất nhanh theo các thời kỳ, thường thiếu tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt.

Tải về tài liệu: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

Mã trích xuất: nwr6

Chia sẻ giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

Nội dung trong trang

Giáo trình này được soạn trong bối cảnh học viên các khóa của Lớp chuyên đề THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN, tại Trung Tâm Điện Tử Máy tính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, cần một giáo trình hệ thống để tham khảo và ôn tập dễ dàng phần Thiết kế chiếu sáng.

Chương 1 nói về lý thuyết cơ sở kỹ thuật chiếu sáng nhằm nhắc lại các đại lượng và đơn vị quan trắc, cùng với khái niệm các yêu cầu trong kỹ thuật chiếu sáng.

Các chương 2,3 và 4 có tính hướng đối tượng, nhằm vào kỹ thuật và phương pháp tính toán khác nhau cho 3 đối tượng thiết kế chiếu sáng: chiếu sáng bên trong (indoor lighting), chiếu sáng bên ngoài (outdoor lighting) và chiếu sáng đường giao thông (load lighting).

Chương 5 nhằm trình bày về đèn và các vấn đề liên quan, là phần kiến thức thực tế thay đổi rất nhanh theo các thời kỳ, thường thiếu tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt.

Tải về tài liệu: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

Mã trích xuất: nwr6

Chia sẻ giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

Tóm tắt nội dung

Giáo trình này được soạn trong bối cảnh học viên các khóa của Lớp chuyên đề THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN, tại Trung Tâm Điện Tử Máy tính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, cần một giáo trình hệ thống để tham khảo và ôn tập dễ dàng phần Thiết kế chiếu sáng.

Chương 1 nói về lý thuyết cơ sở kỹ thuật chiếu sáng nhằm nhắc lại các đại lượng và đơn vị quan trắc, cùng với khái niệm các yêu cầu trong kỹ thuật chiếu sáng.

Các chương 2,3 và 4 có tính hướng đối tượng, nhằm vào kỹ thuật và phương pháp tính toán khác nhau cho 3 đối tượng thiết kế chiếu sáng: chiếu sáng bên trong (indoor lighting), chiếu sáng bên ngoài (outdoor lighting) và chiếu sáng đường giao thông (load lighting).

Chương 5 nhằm trình bày về đèn và các vấn đề liên quan, là phần kiến thức thực tế thay đổi rất nhanh theo các thời kỳ, thường thiếu tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt.

Tải về tài liệu: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

Mã trích xuất: nwr6

Bài cùng chủ đề