Giáo trình AutoCAD trong kỹ thuật điện

Danh mục bài viết

Giáo trình được sử dụng để trình bày chuyên sâu về các lệnh vẽ và chức năng được ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật điện. Giáo trình gồm có 4 chương với nội dung như sau:

Chương 1: Các lệnh vẽ cơ bản

Chương 2: Các lệnh thiết lập bản vẽ

Chương 3: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình

Chương 4: Các lệnh tổng hợp

Tải về tài liệu theo địa chỉ: Giáo trình AutoCAD trong kỹ thuật điện

Mã trích xuất: s3pb

Giáo trình AutoCAD trong kỹ thuật điện

Nội dung trong trang

Giáo trình được sử dụng để trình bày chuyên sâu về các lệnh vẽ và chức năng được ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật điện. Giáo trình gồm có 4 chương với nội dung như sau:

Chương 1: Các lệnh vẽ cơ bản

Chương 2: Các lệnh thiết lập bản vẽ

Chương 3: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình

Chương 4: Các lệnh tổng hợp

Tải về tài liệu theo địa chỉ: Giáo trình AutoCAD trong kỹ thuật điện

Mã trích xuất: s3pb

Giáo trình AutoCAD trong kỹ thuật điện

Tóm tắt nội dung

Giáo trình được sử dụng để trình bày chuyên sâu về các lệnh vẽ và chức năng được ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật điện. Giáo trình gồm có 4 chương với nội dung như sau:

Chương 1: Các lệnh vẽ cơ bản

Chương 2: Các lệnh thiết lập bản vẽ

Chương 3: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình

Chương 4: Các lệnh tổng hợp

Tải về tài liệu theo địa chỉ: Giáo trình AutoCAD trong kỹ thuật điện

Mã trích xuất: s3pb

Bài cùng chủ đề