Tài liệu tính toán nối đất bảo vệ hệ thống điện công trình dân dụng

Danh mục bài viết

Anh bia bai dang

Bảo vệ Nối Đất rất quan trọng để bảo vệ an toàn cho người, hệ thống thiết bị khỏi hiện tượng rò điện, phòng điện. Các thông số cần thu thập trước khi tính toán, thiết kệ nối đất bảo vệ:

Khảo sát đo diện trở đất ở khu vực thiết kế (field soil resistivity)

Xem yêu cầu thiết kế là nhiu Ohm thì đạt

Theo địa hình chọn kiểu bãi tiếp địa: 3-Point-Star, 4-Point-Star, 6-Point-Star, 8-Point-Star, Ring (vòng tròn), Thẳng (Vertial, Horizontal)

Dựa theo dòng rò thiết kế của tủ cấp điện để tính chọn tiết diện cáp hay tiết diện bản đồng

Sau đó dựa vào bảng tính: Nhập các thông số trở đất, chiều dài cáp, loại cọc tiếp địa (dài, đường kính). Ta tính được trở đất. Theo yêu cầu trở nhiu thì ta dò ra chiều dài cáp và số lượng cọc đồng cần thiết.

Tài liệu tính toán nối đất bảo vệ hệ thống điện công trình dân dụng

Nội dung trong trang

Anh bia bai dang

Bảo vệ Nối Đất rất quan trọng để bảo vệ an toàn cho người, hệ thống thiết bị khỏi hiện tượng rò điện, phòng điện. Các thông số cần thu thập trước khi tính toán, thiết kệ nối đất bảo vệ:

Khảo sát đo diện trở đất ở khu vực thiết kế (field soil resistivity)

Xem yêu cầu thiết kế là nhiu Ohm thì đạt

Theo địa hình chọn kiểu bãi tiếp địa: 3-Point-Star, 4-Point-Star, 6-Point-Star, 8-Point-Star, Ring (vòng tròn), Thẳng (Vertial, Horizontal)

Dựa theo dòng rò thiết kế của tủ cấp điện để tính chọn tiết diện cáp hay tiết diện bản đồng

Sau đó dựa vào bảng tính: Nhập các thông số trở đất, chiều dài cáp, loại cọc tiếp địa (dài, đường kính). Ta tính được trở đất. Theo yêu cầu trở nhiu thì ta dò ra chiều dài cáp và số lượng cọc đồng cần thiết.

Tài liệu tính toán nối đất bảo vệ hệ thống điện công trình dân dụng

Tóm tắt nội dung

Anh bia bai dang

Bảo vệ Nối Đất rất quan trọng để bảo vệ an toàn cho người, hệ thống thiết bị khỏi hiện tượng rò điện, phòng điện. Các thông số cần thu thập trước khi tính toán, thiết kệ nối đất bảo vệ:

Khảo sát đo diện trở đất ở khu vực thiết kế (field soil resistivity)

Xem yêu cầu thiết kế là nhiu Ohm thì đạt

Theo địa hình chọn kiểu bãi tiếp địa: 3-Point-Star, 4-Point-Star, 6-Point-Star, 8-Point-Star, Ring (vòng tròn), Thẳng (Vertial, Horizontal)

Dựa theo dòng rò thiết kế của tủ cấp điện để tính chọn tiết diện cáp hay tiết diện bản đồng

Sau đó dựa vào bảng tính: Nhập các thông số trở đất, chiều dài cáp, loại cọc tiếp địa (dài, đường kính). Ta tính được trở đất. Theo yêu cầu trở nhiu thì ta dò ra chiều dài cáp và số lượng cọc đồng cần thiết.

Bài cùng chủ đề