Tài liệu thiết kế khí cụ điện dân dụng

Danh mục bài viết

Giáo trình “thiết kế khí cụ điện hạ áp” đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất về tính toán, thiết kế các bộ phận chủ yếu của khí cụ điện hạ áp. Chúng gồm các phần sau:

 • Những vấn đề chung về thiết kế
 • Mạch vòng dẫn điện
 • Cơ cấu trong khí cụ điện
 • Nam châm điện
 • Tính toán nhiệt

Đây là giáo trình dùng cho sinh viên ngành thiết bị điện hệ tại chức và dài hạn, nhưng nó cũng có thể bổ ích cho sinh viên các ngành khác và các cán bộ kỹ thuật, quan tâm đến công tác thiết kế, tính toán, chế tạo sửa chữa các khí cụ điện hạ áp.

Tải về tài liệu: thiết kế khí cụ điện dân dụng

Mã trích xuất: srgn

Tài liệu thiết kế khí cụ điện dân dụng

Nội dung trong trang

Giáo trình “thiết kế khí cụ điện hạ áp” đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất về tính toán, thiết kế các bộ phận chủ yếu của khí cụ điện hạ áp. Chúng gồm các phần sau:

 • Những vấn đề chung về thiết kế
 • Mạch vòng dẫn điện
 • Cơ cấu trong khí cụ điện
 • Nam châm điện
 • Tính toán nhiệt

Đây là giáo trình dùng cho sinh viên ngành thiết bị điện hệ tại chức và dài hạn, nhưng nó cũng có thể bổ ích cho sinh viên các ngành khác và các cán bộ kỹ thuật, quan tâm đến công tác thiết kế, tính toán, chế tạo sửa chữa các khí cụ điện hạ áp.

Tải về tài liệu: thiết kế khí cụ điện dân dụng

Mã trích xuất: srgn

Tài liệu thiết kế khí cụ điện dân dụng

Tóm tắt nội dung

Giáo trình “thiết kế khí cụ điện hạ áp” đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất về tính toán, thiết kế các bộ phận chủ yếu của khí cụ điện hạ áp. Chúng gồm các phần sau:

 • Những vấn đề chung về thiết kế
 • Mạch vòng dẫn điện
 • Cơ cấu trong khí cụ điện
 • Nam châm điện
 • Tính toán nhiệt

Đây là giáo trình dùng cho sinh viên ngành thiết bị điện hệ tại chức và dài hạn, nhưng nó cũng có thể bổ ích cho sinh viên các ngành khác và các cán bộ kỹ thuật, quan tâm đến công tác thiết kế, tính toán, chế tạo sửa chữa các khí cụ điện hạ áp.

Tải về tài liệu: thiết kế khí cụ điện dân dụng

Mã trích xuất: srgn

Bài cùng chủ đề