Giáo trình Kỹ thuật Điện file pdf miễn phí

Danh mục bài viết

Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đề cương của giáo trình đã được Vụ Trung học chuyên nghiệp – Dạy nghề tham khảo ý kiến của một số trường như: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà | Nội, Trường TH Việt – Hung, Trường TH Công nghiệp II, Trường TH Công nghiệp II 0.0… Bà đã nhận được nhiều ý kiến thiết thực, giúp cho tác giả biên Soạn phù hợp hơn.

Anh bia bai dang 1

Giáo trình do các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng, THCN biên soạn, Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trường tự điều chỉnh cho thích hợp và không trái với quy định của chương trình khung đào tạo THCN.

Tải tài liệu: Giáo trình Kỹ thuật Điện – Đặng Văn Đào

Mã trích xuất: qrmy

Giáo trình Kỹ thuật Điện file pdf miễn phí

Nội dung trong trang

Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đề cương của giáo trình đã được Vụ Trung học chuyên nghiệp – Dạy nghề tham khảo ý kiến của một số trường như: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà | Nội, Trường TH Việt – Hung, Trường TH Công nghiệp II, Trường TH Công nghiệp II 0.0… Bà đã nhận được nhiều ý kiến thiết thực, giúp cho tác giả biên Soạn phù hợp hơn.

Anh bia bai dang 1

Giáo trình do các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng, THCN biên soạn, Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trường tự điều chỉnh cho thích hợp và không trái với quy định của chương trình khung đào tạo THCN.

Tải tài liệu: Giáo trình Kỹ thuật Điện – Đặng Văn Đào

Mã trích xuất: qrmy

Giáo trình Kỹ thuật Điện file pdf miễn phí

Tóm tắt nội dung

Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đề cương của giáo trình đã được Vụ Trung học chuyên nghiệp – Dạy nghề tham khảo ý kiến của một số trường như: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà | Nội, Trường TH Việt – Hung, Trường TH Công nghiệp II, Trường TH Công nghiệp II 0.0… Bà đã nhận được nhiều ý kiến thiết thực, giúp cho tác giả biên Soạn phù hợp hơn.

Anh bia bai dang 1

Giáo trình do các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng, THCN biên soạn, Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trường tự điều chỉnh cho thích hợp và không trái với quy định của chương trình khung đào tạo THCN.

Tải tài liệu: Giáo trình Kỹ thuật Điện – Đặng Văn Đào

Mã trích xuất: qrmy

Bài cùng chủ đề