Giáo trình Kỹ thuật Điện – Lý thuyết, bài tập và bài giải

Danh mục bài viết

Sách được soạn trên cơ sở người đọc đã học môn Kỹ thuật điện, môn Vật lý phổ thông trung học và phần điện môn Vật lý đại cương ở bậc đại học nên không đi sâu về mặt lý luận các hiện tượng vật lý mà chú ý nhiều đến tính toán, ứng dụng kỹ thuật phục vụ cho việc đào tạo giai đoạn II và các hoạt động khoa học kỹ | thuật liên quan đến kỹ thuật điện.

Để giúp bạn đọc hệ thống hóa kiến thức cuối mỗi chương đều có mục tổng kết các vấn đề trọng tâm và đưa ra các câu hỏi ôn tập. Phần bài tập giải sẵn được đặt ngay cuối mỗi chương. Toàn bộ cuốn sách có 100 bài tập giải sẵn chọn lọc , 70 bài tập cho đáp số.

ky thuat dien

Nội dung Sách gồm ba phần chính.

Phần một: Mạch điện gồm 6 chương cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện (thông số, mô hình, các định luật cơ bản), các phương pháp tính toán mạch điện một pha và ba pha ở chế độ xác lập, đồng thời cũng giới thiệu các phương pháp nghiên cứu mạch điện ở chế độ quá độ và mạch phi tuyến.

Phần hai : Máy điện gồm 5 chương, trình bày nguyên lý, cấu tạo và các tính năng kỹ thuật và ứng dụng của các loại máy điện cơ bản thường gặp.

Phần ba : Điện tử công suất và điều khiển máy điện gồm 2 chương trình bày các linh kiện điện tử công suất và những ứng dụng chủ yếu của chúng trong các thiết bị chỉnh lưu, nghịch lưu, biến tần và điều khiển máy điện.

Tải về tài liệu: Giáo trình Kỹ thuật Điện – Lý thuyết, bài tập và bài giải

Mã trích xuất: a8b6

Giáo trình Kỹ thuật Điện – Lý thuyết, bài tập và bài giải

Nội dung trong trang

Sách được soạn trên cơ sở người đọc đã học môn Kỹ thuật điện, môn Vật lý phổ thông trung học và phần điện môn Vật lý đại cương ở bậc đại học nên không đi sâu về mặt lý luận các hiện tượng vật lý mà chú ý nhiều đến tính toán, ứng dụng kỹ thuật phục vụ cho việc đào tạo giai đoạn II và các hoạt động khoa học kỹ | thuật liên quan đến kỹ thuật điện.

Để giúp bạn đọc hệ thống hóa kiến thức cuối mỗi chương đều có mục tổng kết các vấn đề trọng tâm và đưa ra các câu hỏi ôn tập. Phần bài tập giải sẵn được đặt ngay cuối mỗi chương. Toàn bộ cuốn sách có 100 bài tập giải sẵn chọn lọc , 70 bài tập cho đáp số.

ky thuat dien

Nội dung Sách gồm ba phần chính.

Phần một: Mạch điện gồm 6 chương cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện (thông số, mô hình, các định luật cơ bản), các phương pháp tính toán mạch điện một pha và ba pha ở chế độ xác lập, đồng thời cũng giới thiệu các phương pháp nghiên cứu mạch điện ở chế độ quá độ và mạch phi tuyến.

Phần hai : Máy điện gồm 5 chương, trình bày nguyên lý, cấu tạo và các tính năng kỹ thuật và ứng dụng của các loại máy điện cơ bản thường gặp.

Phần ba : Điện tử công suất và điều khiển máy điện gồm 2 chương trình bày các linh kiện điện tử công suất và những ứng dụng chủ yếu của chúng trong các thiết bị chỉnh lưu, nghịch lưu, biến tần và điều khiển máy điện.

Tải về tài liệu: Giáo trình Kỹ thuật Điện – Lý thuyết, bài tập và bài giải

Mã trích xuất: a8b6

Giáo trình Kỹ thuật Điện – Lý thuyết, bài tập và bài giải

Tóm tắt nội dung

Sách được soạn trên cơ sở người đọc đã học môn Kỹ thuật điện, môn Vật lý phổ thông trung học và phần điện môn Vật lý đại cương ở bậc đại học nên không đi sâu về mặt lý luận các hiện tượng vật lý mà chú ý nhiều đến tính toán, ứng dụng kỹ thuật phục vụ cho việc đào tạo giai đoạn II và các hoạt động khoa học kỹ | thuật liên quan đến kỹ thuật điện.

Để giúp bạn đọc hệ thống hóa kiến thức cuối mỗi chương đều có mục tổng kết các vấn đề trọng tâm và đưa ra các câu hỏi ôn tập. Phần bài tập giải sẵn được đặt ngay cuối mỗi chương. Toàn bộ cuốn sách có 100 bài tập giải sẵn chọn lọc , 70 bài tập cho đáp số.

ky thuat dien

Nội dung Sách gồm ba phần chính.

Phần một: Mạch điện gồm 6 chương cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện (thông số, mô hình, các định luật cơ bản), các phương pháp tính toán mạch điện một pha và ba pha ở chế độ xác lập, đồng thời cũng giới thiệu các phương pháp nghiên cứu mạch điện ở chế độ quá độ và mạch phi tuyến.

Phần hai : Máy điện gồm 5 chương, trình bày nguyên lý, cấu tạo và các tính năng kỹ thuật và ứng dụng của các loại máy điện cơ bản thường gặp.

Phần ba : Điện tử công suất và điều khiển máy điện gồm 2 chương trình bày các linh kiện điện tử công suất và những ứng dụng chủ yếu của chúng trong các thiết bị chỉnh lưu, nghịch lưu, biến tần và điều khiển máy điện.

Tải về tài liệu: Giáo trình Kỹ thuật Điện – Lý thuyết, bài tập và bài giải

Mã trích xuất: a8b6

Bài cùng chủ đề